Godkjenning

Jentespranget AS er godkjent etter Lov om barneverntjenester § 5-8 og Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjonar for barn som plasserast utanfor heimen med heimel i barnevernloven, § 5, jf §3.

 

Jentespranget AS er godkjent som barneverninstitusjon for 10 born, jenter i alderen 13-23 år med omfattande og samansette vanskar, som har eit udekka omsorgsbehov og er plassert i henhold til lov om barneverntenester §§ 4-4.5, 4-12, 4,24 og 4,26.

Vi tek inn og inn jenter i einetiltak; desse vert godkjent enkeltvis.

 

Utskriftsvennlig versjon finn du her

Nettside fra arego